Planety v horoskopu

Slunce je nejdůležitější astrologickou energií v horoskopu zrození. Ukazuje základ našeho charakteru, vypovídá o našem zdraví i osudu. Z jeho postavení lze usuzovat na sílu naší vůle, na energii, kterou jsme schopni vyvinout k dosažení různých cílů. Slunce v horoskopu nám dává informace o osobnosti našeho otce (u ženy manžela).

 

 

Zatímco Slunce vládne osobnosti, Luna citu, emocím. Za normálních okolností se člověk chová podle svého slunečního znamení, ale když se vzedmou emoce, člověk se začne chovat podle znamení, ve kterém má postavenou Lunu! Například Luna v ohni reaguje hněvem, Luna ve vodě stažením do sebe nebo emocionálními výlevy. Luna v horoskopu symbolizuje naši matku (u muže také manželku). Ukazuje na vzorce chování převzaté v dětství, které mají významný vliv na to, jak žena sama sebe prožívá v roli matky a jakou životní partnerku bude podle těchto vzorců preferovat muž.

 

 

 

Postavení Merkura v horoskopu udává základní informaci o naší inteligenci, o tom, jakým způsobem myslíme, mluvíme, jak se učíme. Podle postavení Merkura v horoskopu se dá usuzovat, do jaké míry je člověk přizpůsobivý, jak pružně dokáže reagovat na životní situace. Současně Merkur vypovídá o naší zručnosti, pohyblivosti. Dobře postavený Merkur otevírá cestu k vyšším schopnostem a genialitě.

 

  

  

Venuše je planetou lásky. V horoskopu je to jasný ukazatel naší schopnosti milovat. Říká, jakým způsobem navazujeme vztahy, co od nich (vědomě či nevědomě) očekáváme, jaký typ člověka se nám zamlouvá a koho spíše odmítneme, co pokládáme za krásné, jaká je naše potřeba harmonie, zda vyžadujeme v životě více harmonického souladu nebo zda jsme zaměřeni více na nezávislost či výzvy.

 

 

   

Mars - Bůh války - je principem dynamiky, energie, akce. Podle postavení v horoskopu můžeme určit, jaká je naše schopnost prosadit se. V pozitivním smyslu symbolizuje naši dravost, nebojácnost,  zdravou agresivitu, která je nezbytná k přežití. V neharmonickém postavení pak značí agresivitu násilnou (konflikty, hádavost, hrubost, sklony k fyzickému násilí). Mars je také symbolem pudovosti člověka, ukazuje, jak  silně popudy prožíváme. Spolu s Venuší představuje Mars základní principy našeho chování ve vztazích, kdy Venuše je ukazatelem citové a Mars pudové stránky v člověku. 

 

 

 

Jupiter je planeta štěstí. Polohou v domech (které symbolizují životní oblasti) nám ukazuje, v čem najdeme své štěstí.  Jupiter nás podporuje, dává nám šance, příležitosti (podle jeho postavení se dá určit i to, jestli tyto šance umíme přijmout). Jupiter je také planetou naděje, optimismu, planetou víry, vhledu, poznání. Dobře postavený Jupiter vždy značí dobrou budoucnost.

 

 

 

Saturn - neboli Pán karmy - je v astrologii poměrně obávaná planeta, neboť blokuje, omezuje, brzdí a nic neodpouští. Učí člověka velmi nesmlouvavě poznat a pochopit to, co je jeho hlavním karmickým úkolem v tomto životě. Klíčový význam má poloha v domech, protože spolehlivě určuje, v jaké životní oblasti má člověk největší problémy a zároveň - kde se má naučit své potíže pochopit a překonat. Saturn je výzvou k přijetí odpovědnosti za svůj život. Jeho životní lekce spočívají v pochopení, co to skutečná odpovědnost je - totiž přijmout důsledky svého jednání, ale i nejednání (nečinnost místo rozhodnutí). Bojovat proti lekcím, které nám Saturn ukládá, je stejné jako kdybychom se snažili změnit východ Slunce. Naopak přijetí toho, že vyšší moc je silnější než vůle jedince, bývá východiskem ze Saturnových krizí.

 

 

Uran představuje v astrologii princip originality a nezávislosti. Někdy se mu říká „buditel“ nebo „bořitel tradic“. Je to planeta všeho neobvyklého, všeho, co se odchyluje od běžného. Tradičně je spojován s náhlými, nečekanými změnami. V případě harmonického postavení symbolizuje pozitivní změny, zatímco při neharmonickém postavení to mohou být změny nepříjemné a nevypočitatelné. Podle domu, ve kterém se nachází, Uran ukazuje oblast, kde k těmto změnám bude docházet.

 

 

 

Neptun je v pozitivním postavení symbolem mystiků, duchovně založených lidí, umělců (hudebníci, básníci, herci, kněží, filosofové). Dobře aspektovaný Neptun ukazuje často na lidi, kteří se naučili milovat neosobně – lidstvo jako celek, což někdy může vést k sebeobětování, službě (jeptišky). Neharmonický Neptun je pak symbolem narkomanů, alkoholiků, bezdomovců, podvodníků, lidí s asociálními tendencemi. Takový Neptun značí sklon k selhání, útěky před realitou, útěky do závislostí, do nemoci (psychické choroby).

  

 

Objevení Pluta (1930) se časově shodovalo s objevením (dá-li se to tak říci) nevědomých oblastí v člověku (Freud, Adler, Jung - hlubinná psychologie – stínové oblasti v psychice člověka). Planeta Pluto je tak spjata s naším nevědomím, s naším „podsvětím“ a s kolektivními, ovšem spíše nevědomými popudy a proudy. V mytologii je Hádés/Plútón bohem podsvětí. Současně je také nejbohatším ze všech bohů. Stejně tak Pluto symbolizuje v astrologii skryté poklady.  

_____________________________________

Slunce

Luna

Merkur

Venuše

Mars

Jupiter

Saturn

Uran

Neptun

Pluto