Sluneční soustava

 

Zajímavé názory na astrologii aneb pod co bych se podepsala:

 

PhDr. Jan Kefer na námitku čtenáře, že astrologií se zabývají jenom šarlatáni, učenci se k astrologii staví odmítavě:

Záleží na tom, koho nazýváte učencem. Je-li někdo odborníkem v chemii, nemusí rozuměti odborné historii. Nikdo rozumný toho po něm při dnešní specialisaci nežádá. Mluví-li historik do otázek odborné botaniky, je velmi možné, že se zesměšní. Kárá-li tedy odborník v jisté vědě astrologii neznaje ji, pak se dopouští něčeho, nač nemá práva. Přísloví, že umění nemá nepřítele, leč nevědomce, platí i zde. Znám však velmi mnoho učenců současných i v minulosti, kteří po odborném studiu astrologie, obdivovali přesnost jejích pouček. Nezapomeňte, že autority astrologie v minulosti jsou mužové jako papež Sylvestr, papež Jan, Albert Veliký, sv. Tomáš Akvinský, Roger Bacon, Petr z Ailly, Bruno, Spinoza, Tycho de Brahe, Bacon, Leibnitz a zvláště světlo moderní astronomie Newton. Nazýváte-li pak tyto veliké muže minulosti šarlatány a nevědomci, pak se hrdě k takovýmto "šarlatánům" hlásím. Newton dovedl velmi vhodně odpověděti Halleyovi, jenž popíral platnost astrologie. Nehádal se s ním, nýbrž prostě se otázal: "Studoval jste astrologii?" Načež Halley hrdě odpověděl: "Samozřejmě, že nikoli." A Newton pravil: "Tedy se o ní s vámi baviti nebudu. Já jsem ji totiž studoval mnoho let." Málokdo má ovšem vědeckou poctivost dr. Johna Butlera, který chtěje provždy vyvrátiti astrologii, studoval ji sedm let a nakonec napsal knihu, která astrologii nadšeně obhajuje.

 

Linda Goodman v knize Znamení vztahů:

Astrologie je studium člověka ve vztahu k nebeským tělesům nebo přesněji planetám. Je to systém myšlení, který se pokouší ukázat vztah mezi člověkem a všemi věcmi. Kdysi dávno, asi deset tisíc let před naším letopočtem, si lovci zaznamenávali fáze Měsíce vyřezáváním zářezů do sobího paroží. Ze všeho, co jsem přečetla o historii astrologie, mi toto připadá nejúžasnější. Proč? Protože je to příběh dávného člověka, který žil bez map, teleskopů nebo složitých zařízení. Snaží se naplánovat svůj život, sladit se s okolím a zharmonizovat s přírodou. Jeskynní člověk chápe, že existuje vztah mezi všemi částmi přírody: zvířecí, lidskou, rostlinnou a nebeskou. Musí najít nějaký nástroj, který mu pomůže zjistit, kdy sázet rostliny, kdy lovit zvěř, jak pochopit cyklus příčiny a následku - jinak nepřežije.

 

Antonín Baudyš jr. na otázku: Máte v souvislosti s astrologií nějakou osobní filosofii?:

Vnitřně se orientuji především podle poznatků, které mi přinesla regresní terapie a rodinné konstelace. Vše, co se nám děje, je důsledkem práce našeho podvědomí, které ví, co si kdy potřebujeme prožít. Nemáme, nač bychom si mohli stěžovat, celý náš život je jen a jen náš výtvor. Spravedlnost existuje, často se ale nestihne uskutečnit v průběhu jednoho života. Žijeme, abychom se získanými zkušenostmi více podobali Bohu. Po smrti odchází naše duše nahoru do Světla. Ze Světla se sem zase vracíme, znovu se rodíme. Potkáváme ty, se kterými jsme si dlužni, se kterými máme rozehrané nějaké hry.